Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2012-31.12.2012