Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2018-31/12/2018