Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2013-31.12.2013