Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2016-31/12/2016