Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01.01.2018-31.12.2018