Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2019-31/12/2019