Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2020-31/12/2020