Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2021-31/12/2021