Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2022-31/12/2022