Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 01/01/2015-31/12/2015