Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2010-31.12.2010