Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2017-30/06/2017