Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 21.06.2019