Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14.07.2020