Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 25.06.2021