Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 27.05.2022