Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 23.06.2023