Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων