Κοινή Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ στις 23.6.2023