Κοινή Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ στις 02.6.2022