Ορκωτοί Λογιστές

Ορκωτοί Λογιστές

 

 

H Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2013, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Καλογερόπουλος (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ  10741) της εταιρείας BAKER TILLY AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148.

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2012, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Καλογερόπουλος (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ  10741) της εταιρείας BAKER TILLY AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148.

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2010, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ευάγγελος Ν. Παγώνης (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ  14211) της εταιρείας BAKER TILLY AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148.

Η μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 31.12.2004 ενώ η απορροφούμενη θυγατρική εταιρεία ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ ΑΕ ιδρύθηκε το έτος 2008 και έχει κλείσει όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις με την περαίωση του Ν.3888/2010