Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2011 31.03.2011