Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01/2015-31/03/2015