Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01/2015-30/09/2015