Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2014-30.09.2014