Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01/2016-31/12/2016