Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 26.11.2019