Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 30.04.2014