Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 31.10.2014