Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 21.06.2019