Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 08.05.2015