Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 23.06.2016