Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 26.04.13