Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 27.12.2013