Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 05.05.2017