Σχέδιο απόφασεων τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 08.05.2015