Σχέδιο απόφασης τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 05.05.2017