Σχέδιο απόφασης έκτακτης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 31.10.2014