Σχέδιο απόφασης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 23.06.2016