Σχέδιο απόφασης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 26.04.12