Σχέδιο απόφασης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 30.04.2014