Σχέδιο απόφασης Γ.Σ. επi των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 23.6.2011