Σχέδιο απόφασης έκτακτης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 22.12.2020