Υποχρεώσεις του Ν3556 2007

Υποχρεώσεις του Ν.3556/2007

 

PDF Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1

 

 

H AS Company A.E., με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (εφεξής “Νόμος”), τις προβλέψεις της υπ’ αρ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής “Απόφαση”) και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής “Εγκύκλιος”).