Αποκλίσεις

Αποκλίσεις

Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με αντικείμενο την ανάδειξη και εισήγηση για την εκλογή νέων Μελών στο Δ.Σ. Η πολιτική που εφαρμόζεται για τις υποψηφιότητες νέων Μελών στο Δ.Σ. αφορά πρόσωπα με επαρκή προσόντα και πολυετή εμπειρία. Οι υποψηφιότητες νέων Μελών Δ.Σ. προτείνονται από Μέλη Δ.Σ. ή Μετόχους, προς το Δ.Σ. ή απευθείας στην Γενική Συνέλευση (εφεξής: «Γ.Σ.»). κατά περίπτωση.

 

Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποτελείται, σύμφωνα με το Καταστατικό, από πέντε (5) έως εννέα (9) Μέλη. Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από οκτώ (8) Μέλη. Εκ των μελών του, τρία (3) Μέλη είναι Εκτελεστικά και πέντε (5) μη Εκτελεστικά. Από τα πέντε (5) μη εκτελεστικά, τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Το σχήμα αυτό αποδεικνύεται στην πράξη επαρκές, ευέλικτο και αποτελεσματικό στη λειτουργία του. Λόγω του μεγέθους της Εταιρίας δεν υφίσταται συγκεκριμένη πολιτική ποικιλομορφίας του Δ.Σ. ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Το υφιστάμενο Δ.Σ. περιλαμβάνει τέσσερα (4) Μέλη με εξειδικευμένη γνώση του κλάδου παιχνιδιών, τρία (3) Μέλη με γνώση  του εμπορικού κλάδου και τρία (3) Μέλη με γνώση στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η Εταιρία δεν ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική ποικιλομορφίας και ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων για τα μέλη του Δ.Σ. ή για τα διευθυντικά στελέχη της Στο υφιστάμενο Δ.Σ. εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα (έξι άνδρες και δύο γυναίκες).

 

Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. ορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Μολονότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, λόγω του μεγέθους της Εταιρίας αλλά και της αναγκαιότητας να επικουρείται ο Πρόεδρος στα εκτελεστικά του καθήκοντα, το Δ.Σ. δεν διορίζει Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, προερχόμενο από τα Ανεξάρτητα Μέλη του, αλλά Εκτελεστικό.

 

Καθήκοντα και συμπεριφορά των Μελών του Δ.Σ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Δ.Σ. εισηγμένων ή μη εισηγμένων εταιριών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα Μέλη του Δ.Σ., δεδομένου ότι τα Μέλη δύνανται να αφιερώσουν και αφιερώνουν τον αναγκαίο και επαρκή χρόνο στη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και στην ενημέρωσή τους για τα θέματα που αφορούν στην Εταιρία και τον Όμιλο της και άπτονται των καθηκόντων τους.

Δεν απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. για το διορισμό Εκτελεστικού του Μέλους ως μη Εκτελεστικού σε Εταιρία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη και δεν διατηρεί άλλου είδους εμπορική σχέση, διότι δεν κρίνεται κρίσιμη για τα συμφέροντα της Εταιρίας.

 

Ανάδειξη υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση. Όπως προαναφέρθηκε, δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και οι περί αυτήν ρυθμίσεις του Κώδικα δεν εφαρμόζονται.

 

Λειτουργία του Δ.Σ.

 • Δεν έχει θεσπιστεί ειδικός κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Το Δ.Σ. δεν υιοθετεί συγκεκριμένο ημερολόγιο συνεδριάσεων στην αρχή κάθε έτους. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με βάση τις ανάγκες που παρουσιάζονται και δεν παρατηρήθηκε δυσχέρεια με την εφαρμογή αυτής της πρακτικής.
 • Το Δ.Σ. δεν υποστηρίζεται από Εταιρικό Γραμματέα. Τόσο στον Πρόεδρο όσο και σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ. παρέχεται πλήρης γραμματειακή και όποια άλλη υποστηρικτική κάλυψη ζητηθεί, από το έμπειρο γραμματειακό δυναμικό της Εταιρίας, με τη συνδρομή κατά περίπτωση άλλων στελεχών, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τους παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης στις υπηρεσίες νομικού συμβούλου.
 • Ο Πρόεδρος δεν έχει σε τακτική βάση συναντήσεις με τα μη Εκτελεστικά Μέλη, χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών, για να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, και άλλα σχετικά ζητήματα. Όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των Μελών στις συνεδρίες του Δ.Σ..
 • Τα πρακτικά του Δ.Σ., είτε υπογράφονται στο τέλος εκάστης συνεδρίασης, είτε στην επόμενη συνεδρίαση των μελών του. Στην επόμενη συνεδρίαση υπογράφονται και τα πρακτικά των συνεδριάσεων που λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Δεν υπάρχουν προγράμματα εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ. Τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε πρόσωπα με συγκεκριμένες και στοχευμένες ικανότητες και εμπειρία, ώστε να μπορούν να συνδράμουν, το καθένα με βάση τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν, στην ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, εάν προταθεί από κάποιο μέλος ή στέλεχος και κριθεί αναγκαία η επιμόρφωση επί συγκεκριμένου αντικειμένου, το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει την πραγματοποίησή της.

 

Αξιολόγηση του Δ.Σ.

 • Δεν υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των Επιτροπών ανά διετία. Η θητεία του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και, ως εκ τούτου, η αξιολόγηση τους λαμβάνει χώρα στην πράξη, στο πλαίσιο της εκλογής αυτών ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση. Ωσαύτως το Δ.Σ. δεν αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.. Η σχετική πρόβλεψη κρίνεται ως μη αναγκαία, δεδομένου ότι το Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, αξιολογούνται στην πράξη συνεχώς και λαμβάνουν κάθε μέριμνα για την άρση των διαπιστούμενων αδυναμιών.
 • Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συνέρχονται χωρίς την παρουσία Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των Εκτελεστικών Μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους.
 • Δεδομένων των παραπάνω, το Δ.Σ. δεν συμπεριλαμβάνει στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του ιδίου και των Επιτροπών του.

 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

 • Το Δ.Σ. δεν προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου διότι η Επιτροπή Ελέγχου μελετά και εκφράζει την άποψή της για την Υπηρεσία  Εσωτερικού Ελέγχου σε τακτική βάση προς το Δ.Σ. της Εταιρίας.
 • Δεν έχουν διατεθεί ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή Eλέγχου για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων. Σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται σχετικώς προς το Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει.

 

Αμοιβές

 • Οι αμοιβές όλων των Μελών του Δ.Σ., Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών, και η μορφή αυτών, εγκρίνονται από τη Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τον Ν. 4548/2018, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών. Ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος των αμοιβών, είναι προσαρμοσμένα στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, τόσο της Εταιρίας, όσο και τις γενικότερες, εσωτερικές και διεθνείς.

 

Σχέσεις με τους μετόχους

Γενική Συνέλευση

 • Δεν αναρτάται περίληψη των Πρακτικών της Γ.Σ. των μετόχων, στον ιστότοπο της Εταιρίας. Αναρτάται όμως εντός 15 ημερών από τη Γ.Σ., η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο Δελτίο του Χ.Α., με όλα τα κρίσιμα στοιχεία περί των αποφάσεων που ελήφθησαν. Πέραν τούτου, η Εταιρία ως εισηγμένη σε χρηματιστήριο δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Δ.Σ., τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γ.Σ. προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. Η ως άνω πληροφόρηση κρίνεται επαρκής προς το σκοπό ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.
 • Δεν έχει θεσπιστεί η συμμετοχή στις Γ.Σ. και η ψήφιση θεμάτων με ηλεκτρονικό τρόπο, λόγω μεγέθους της εταιρίας και της διαπίστωσης ότι δεν υφίσταται ανάγκη για κάτι τέτοιο.
 • Στην Γ.Σ. των μετόχων παρίστανται τουλάχιστον όλα τα Εκτελεστικά Μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών, ο εσωτερικός ελεγκτής και ο ανεξάρτητος τακτικός ελεγκτής, πλην ανυπέρβλητου κωλύματος κάποιων εξ αυτών. Οι ανωτέρω δύνανται να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση σε όλα τα θέματα της αρμοδιότητας τους. Ενθαρρύνεται η παρουσία στην Γ.Σ. και των μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., καθώς και όλων των μελών των Επιτροπών.