Κατάσταση Υπόχρεων Προσώπων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα υπόχρεα πρόσωπα που θα πρέπει να γνωστοποιούν συναλλαγές κινητών αξιών της Εταιρίας είναι

 • Πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
 • Πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τα ανωτέρω πρόσωπα

Ως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα νοείται

α) το πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της Εταιρίας ή

β) το πρόσωπο που είναι ανώτερο στέλεχος (χωρίς την ιδιότητα του μέλους των οργάνων που αναφέρονται ανωτέρω στο στοιχείο α΄), το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρία, καθώς και την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές της Εταιρίας.

Ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς νοείται:

α) ο/η σύζυγος ή ο/η  σύντροφος που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εξομοιώνεται με σύζυγο,

β) τα εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

γ) συγγενής ο οποίος, κατά την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, συνοικούσε στο ίδιο σπίτι επί τουλάχιστον ένα έτος,

δ) νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α΄, β΄ ή γ΄ ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε προς όφελος ενός τέτοιου προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου.

Ως κινητές αξίες επί του παρόντος νοούνται οι μετοχές της Εταιρίας που είναι εισηγμένες στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α.

Για σκοπούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού ως υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την Εταιρία συνοπτικά νοούνται τα ακόλουθα πρόσωπα

 • Τα Μέλη Δ.Σ.
 •  Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
 • Τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
 •  Μιχαήλ Τοπαλίδης, Νομικός Σύμβουλος
 •  Αικατερίνη Γκράτζιου, Νομικός Σύμβουλος
 • Διονυσία Χαϊκάλη, Εταιρική Γραμματέας
 •  Παναγιώτης Παπασπύρου, Οικονομικός Διευθυντής
 •  Χαρίκλεια Τσαλουχίδου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου
 • Χαρίκλεια Τσαλουχίδου , Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών ανακοινώσεων
 • Νικόλαος Γεωργιάδης, Διευθυντής Πωλήσεων
 •  Μαρία Σαρακατσιάνου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ
 •  Σιώπης Παναγιώτης, Υπεύθυνος Τμήματος Μηχανογράφησης
 •  Σουλτάνα Στροίκου, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου

και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά.