Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά προς την εταιρία

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρέωση γνωστοποίησης προς την εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τα υπόχρεα πρόσωπα υφίσταται για οποιαδήποτε επόμενη συναλλαγή, μετά τη συμπλήρωση συναλλαγών συνολικού ποσού άνω των 5.000,00 Ευρώ εντός ενός ημερολογιακού έτους.

Οι γνωστοποιήσεις υποβάλλονται εκτός από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας άμεσα και το αργότερο μέχρι τρείς εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποβάλλουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων τη γνωστοποίηση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 523/2016 και το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα διασφαλίζουν ότι για τη διαβίβαση των ανωτέρω γνωστοποιήσεων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία διασφαλίζουν ότι διατηρείται η πληρότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβίβασης και εγγυώνται τη βεβαιότητα ως προς την πηγή των πληροφοριών που διαβιβάζονται.

Η Εταιρία εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τα Υπόχρεα Πρόσωπα δημοσιοποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη συναλλαγή, με σκοπό να λάβει γνώση το επενδυτικό κοινό, με τρόπο ο οποίος επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες με τρόπο ισότιμο.

Η Εταιρεία αναρτά και διατηρεί στον επίσημο δικτυακό τόπο της για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών, όλες τις πληροφορίες που υποχρεούται να δημοσιοποιεί.

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.