Μετοχικό Κεφάλαιο – Δικαιώματα Μετόχων
7 Σεπτεμβρίου 2017
Γενική Συνέλευση
7 Σεπτεμβρίου 2017