Υπόχρεα Πρόσωπα Δημοσιοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών ή Δικαιωμάτων Ψήφου (Άρθρα 9, 10 και 11 του Ν.3556/2007)
7 Σεπτεμβρίου 2017
Κυρώσεις
7 Σεπτεμβρίου 2017