Διαδικασία, Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Γνωστοποίησης – Αρμόδιες Υπηρεσίες

Οι υπόχρεοι ενημέρωσης οφείλουν να γνωστοποιούν τις σημαντικές μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας που κατέχουν, ταυτόχρονα προς την εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης βλ. www.hcmc.gr ), η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος ή το υπόχρεο πρόσωπο:

i. πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
ii λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή η διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου ή
iii ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.

Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

2. Η ενημέρωση της εταιρίας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οφείλει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
i. το ποσοστό των δικαιωμάτων που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή της διάθεσης,
ii. την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
iii. την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ως άνω ορίων και
iv. την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

3. Η προαναφερθείσα ενημέρωση της εταιρίας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πραγματοποιείται με την υποβολή του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης (βλ. υπόδειγμα κατωτέρω ή στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.cmc.gov.gr) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά την συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το όνομα πατρός του υπόχρεου.

4. Το υπόχρεο πρόσωπο, ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις και σε κάθε περίπτωση για την ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Γνωστοποίησης.

5. Το Έντυπο Γνωστοποίησης υποβάλλεται υποχρεωτικά στην εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου από το υπόχρεο πρόσωπο. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και υποβάλλονται στην εταιρία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι και την ανάκλησή τους.

6. Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:
i. στα γραφεία της εταιρίας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ: +30 2310572000), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη “Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007”. Για διευκόλυνση των μετόχων, η αποστολή μπορεί να γίνει στο fax με αριθμό: +30 2310572072 κατόπιν προγενέστερης τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.
ii. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη “Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007”. Η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται και με αποστολή στο fax, με αριθμό +30 210 3377243, συνοδευόμενη από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και να αναφέρει τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

7. Επισημαίνεται προς τους υπόχρεους, ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.