Κυρώσεις

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι Ευρώ 1.000.000.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. +30 2310 572000) ή να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της εταιρίας (www.ascompany.gr) ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr) στον οποίο έχουν αναρτηθεί οι ανωτέρω Νόμοι, η Απόφαση και η Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς