Διαδικασία, Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Γνωστοποίησης – Αρμόδιες Υπηρεσίες
7 Σεπτεμβρίου 2017
Μετοχικό Κεφάλαιο
7 Σεπτεμβρίου 2017