Μετοχικό Κεφάλαιο

Στο πλαίσιο των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και προς διευκόλυνση των υπόχρεων προσώπων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.431.749,80 €, διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,49 εκάστη.